ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ!

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਕੋਵਿਡ -19 ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ adequateੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ.

ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:

1. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਆਮ) ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ;

2. ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ;

3. ਕੋਵਿਡ -19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਰ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ.
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ.
  • ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ 35 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.
  • ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
  • ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੋਟ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਗਠਜੋੜ . ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ. (ਸਾਨੂੰ comms@workersolidarity.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ):

ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ

ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ: ਬੀ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗੱਠਜੋੜ
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ
ਡਿਗਨੀਡਾਡ ਮਿਗ੍ਰਾਂਟੇ
ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਬੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਥਾਨਕ 2
ਵਿਕਟਰੀ ਸਕਵੇਅਰ ਲਾਅ ਦਫਤਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗਠਜੋੜ
ਦਮਯਾਨ ਬੀ.ਸੀ.
ਡਾ.ਕੇਂਦਰ ਸਟ੍ਰਾਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੇਬਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਾਰਡੋ ਓਟੇਰੋ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.
ਬੀ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਓ ਗੱਠਜੋੜ
ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਮੇਟੀ
ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਹੈਲਥ
ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟ ਬੀ.ਸੀ.
ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਈਕੋਸੋਸੀਲਿਸਟ
ਸੁਲੋਂਗ ਯੂ ਬੀ ਸੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੱਠਜੋੜ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਪੀਨੋ.ਨੈੱਟ
ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ .ਰਤ
ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ 1518
ਜਲਵਾਯੂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਕਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ

“ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ” ਤੇ ਨੋਟ

ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ.

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ