ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣੋ

ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ!

ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਸਟਿਸ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-888-482-1837 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.