ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:

 • ਰੇਸ
 • ਮੂਲ ਸਥਾਨ
 • ਜਾਤੀ
 • ਧਰਮ
 • ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
 • ਲਿੰਗ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ
 • ਸੈਕਸ (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਤ)
 • ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ
 • ਉਮਰ (19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ)
 • ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ
 • ਵਿਵਾਹਿਕ ਦਰਜਾ
 • ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ (ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ)

? ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ, ਸਮਾਪਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ.

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ / ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਬੀ ਸੀ ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ. (1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ).

ਬੀ ਸੀ ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

? ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹੋ, ਬੀ ਸੀ ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.